Innsyn

Hvilke frister gjelder for innsyn?
  • RASK BEHANDLING: Innsynsbegjæringer skal behandles snarest mulig, normalt i løpet av 1-3 dager. Mottar du ikke svar innen fem virkedager, regnes det som et avslag som kan påklages til Kulturdepartementet.
  • AVSLAG: Får du avslag, har du rett til å kreve en nærmere begrunnelse innen tre uker fra avslaget ble mottatt. I så fall er NRK innen ti arbeidsdager forpliktet til å gi en skriftlig forklaring på hva avslaget bygger på.
  • KLAGEFRIST: Klagefristen er tre uker fra du har mottatt avslaget. Klagen sendes til innsyn@nrk.no. NRK vil så vurdere innsynsbegjæringen på nytt. Dersom innsyn fortsatt ikke gis, oversender NRK klagen til Kulturdepartementet for videre behandling.
Oppdatert 20.10.2020