← Hjelp og informasjon

Etiske retningslinjer

1. Forhold til nasjonale lover og regler og etiske normer 

NRKs leverandører skal overholde disse etiske retningslinjene for leverandører, samt pressens etiske normer, internasjonalt anerkjente konvensjoner og relevant nasjonal lovgivning. Leveranser til NRK skal være forenlig med kravene angitt nedenfor. 

2. Miljø og klima 

Leverandører skal overholde relevante og internasjonale miljøstandarder. Leverandøren skal ha et «føre-var»-prinsipp knyttet til forurensning, miljørisiko og andre miljø- og klimautfordringer. I tillegg bør leverandører fremme en ansvarlig miljø-policy og bidra til utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi, herunder minimere sine utslipp og utvikle sin miljø- og klimasatsing.  

3. Menneskerettigheter 

Leverandøren skal respektere internasjonalt anerkjente menneskerettigheter og skal unngå å involveres i brudd på disse. Leverandøren skal respektere verdighet, personvern og personlige rettigheter for alle mennesker. 

4. Arbeidsstandarder 

Leverandøren skal sikre og anerkjenne retten til organisasjonsfrihet, og legge til rette for kollektive forhandlinger hvis en vesentlig del av arbeidstakerne er enig i dette. 

Leverandøren skal ikke diskriminere representanter for arbeidstakerne eller medlemmer av fagforeninger, men legge til rette for at disse personene har mulighet til å utføre sine funksjoner på arbeidsplassen. 

Leverandøren skal ikke bruke noen form for tvang i forbindelse med ansettelse eller i arbeidsforhold. Leverandøren skal sikre at arbeidsforholdet mellom den ansatte og leverandørene er basert på frivillighet og uten trusler av noen form.  

Leverandøren skal sikre at alle ansatte står fritt til å avslutte arbeidsforholdet etter å ha meddelt leverandøren om dette på en rimelig måte. Ansatte skal ikke behøve å deponere penger, identitetspapirer eller lignende i den hensikt å bli ansatte eller opprettholde en ansettelse.  

Ansatte skal ha rett til godtgjørelse og skal ikke være tvunget til å investere sin arbeidsinnsats i bytte for andeler av fremtidig overskudd.  

Leverandøren skal være spesielt aktsom dersom barn skal delta i produksjonen og sørge for at arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeid av barn og ungdom følges.  

Leverandøren skal forby direkte og indirekte diskriminering basert på etnisk tilhørighet, livssyn, alder, uførhet, kjønn ekteskapsstatus, seksuell orientering, fagforeningsmedlemskap eller politisk tilhørighet, og skal fremme mangfold og likestilling i ansettelsesforhold.  

Leverandøren skal forby og nekte å tolerere all form for seksuelt påtrengende, truende, fornærmende eller utnyttende atferd, og unngå diskriminering eller oppsigelse på usaklig grunnlag. 

Leverandøren skal gi godtgjørelser som møter enhver nasjonal lovmessig standard for minimumslønn. All lønn skal være skriftlige avtalefestet og overføres til de ansatte til avtalt tid. Leverandøren skal sikre at arbeidstiden ikke er uforholdsmessig lang og at den som et minimum er innenfor rammer satt i relevante nasjonale lover.  

Leverandøren skal respektere den individuelle ansattes behov for restitusjon og sikre at alle ansatte har rett til tilfredsstillende ferie med lønn. 

Godtgjørelse av frivillige (kor, historielag osv.) skal være rimelig og i forhold til deres innsats.  

Arbeidsretten og arbeidslovgivningen der produksjonen finner sted skal etterleves.  

Leverandøren skal sikre at lovpålagte arbeidstidsbestemmelser overholdes og at alle ansatte mottar skriftlige ansettelseskontrakter som beskriver ansettelsesforholdet på et språk som den ansatte forstår.  

Leverandøren skal sikre at alle ansatte har et sunt og sikkert arbeidsmiljø i samsvar med internasjonalt anerkjente standarder og nasjonal lovgivning. Leverandøren skal kontrollere yrkesrisiko og etablere tiltak for å forhindre ulykker og yrkesmessige sykdommer, herunder tegne alle lovpålagte forsikringer. Ved behov skal ansatte bli utstyrt med hensiktsmessig personlig sikkerhetsutstyr og læres opp i bruken av dette. 

Leverandøren skal tilby regelmessig opplæring for å sikre at de ansatte har tilfredsstillende kompetanse knyttet til helse- og sikkerhetsspørsmål-. Når de ansatte tilbys losji skal leverandøren sikre at dette er rent, sikkert og at det møter de grunnleggende behovene for de ansatte og eventuelt dennes familie.  

5. Ulovlige forretningsmetoder 

Leverandøren skal overholde lover og regler knyttet til bestikkelser, korrupsjon, bedrageri og all annen ulovlig forretningsvirksomhet. Leverandøren skal ikke tilby, love eller gi noen for for utilbørlig fordel, tjeneste eller insentiver til offentlige tjenestemenn, internasjonale organisasjoner eller andre tredjeparter i den hensikt å skaffe personlige eller forretningsmessige fordeler. Dette gjelder uansett om denne fordelen blir tilbudt direkte eller indirekte gjennom en mellommann.  

Leverandøren skal ikke forårsake eller være en del av brudd på konkurranselovgivning, som for eksempel ulovlig samarbeid om prisen, ulovlig markedssamarbeid eller annen form for atferd som medfører brudd på konkurranselovgivningen. 

6. Forhold til NRK-ansatte 

Leverandøren skal ikke, direkte eller indirekte, tilby gaver til NRKs ansatte, representanter for NRK, eller noen nært relatert til disse, med mindre gaven er av beskjeden verdi. Det skal ikke gis pengegaver. Høflighetsgester som sosiale begivenheter, måltider eller underholdning kan tilbys hvis det er et forretningsmessig aspekt involvert og kostnaden holdes på et beskjedent nivå.  

Utgifter til reise og opphold for NRKs representanter skal betales av NRK. 

7. Forholdet til underleverandører og andre bidragsytere 

Dersom leverandøren bruker underleverandører og andre bidragsytere, er leverandøren forpliktet til å videreføre og bidra til etterlevelse av disse etiske retningslinjene hos sine underleverandører. Leverandøren skal på forespørsel fra NRK dokumentere hvordan dette ivaretas. 

8. Oppfølging 

Leverandøren er forpliktet til å etterleve de krav som kommer frem i disse retningslinjene i egen virksomhet, samt bidra til etterlevelse hos den eller de underleverandører som medvirker til oppfyllelse av kontrakt mellom NRK og leverandøren.  

NRK kan kreve dette arbeidet dokumentert innen rimelig tid på følgende måter: 

  1. Egenerklæring fra leverandører og/eller 
  2. Oppfølgingssamtaler med NRK og/eller 
  3. Egen eller uavhengig tredjeparts kontroll av arbeidsforholdene på produksjonssted 

NRK forbeholder seg retten til å gjennomføre anmeldte og uanmeldte kontroller på produksjonssted hos leverandøren og/eller underleverandørene i produksjonsperioden. I tilfelle kontroll plikter leverandøren å oppgi navn og kontaktopplysninger på underleverandører. Kontaktopplysninger behandles konfidensielt. Leverandøren kan selv velge å dokumentere oppfølging av kravene ved adekvat sertifisering av virksomheten. 

9. Sanksjoner 

Brudd på bestemmelsene i dette dokumentet innebærer kontraktsbrudd. Ved kontraktsbrudd plikter leverandøren å rette opp i de påpekte manglene og/eller pålegge underleverandører å foreta slik retting, innen en tidsfrist som NRK bestemmer. Fristen skal være rimelig sett i forholdet til bruddets art. Rettelsene skal dokumenteres skriftlig og på den måten NRK bestemmer. Dersom retting ikke gjennomføres innen fastsatt frist, kan NRK ved alvorlige brudd pålegges stans i arbeidene.  

Ved manglende utbedring innen fristen kan NRK kreve dagbøter, med mindre leverandøren godtgjør at han ikke kan bebreides for kontraktsbruddet. Dagbøter setters til 0,1% av kontraktssummen, med mindre annet er særskilt avtalt i den enkelte kontrakt. Dagbøtene skal samlet ikke overstige 10% av kontraktssummen.  

På samme vilkår kan NRK i tillegg kreve erstatning for det økonomiske tap NRK har lidt som følge av kontraktsbruddet. 

Ved vesentlige brudd på bestemmelsene i dette dokumentet, kan NRK heve kontrakten. Ved vurdering av om vesentlighetskravet er oppfylt, skal man både se hen til NRKs økonomiske tap og tap av omdømme, eller risiko for slikt tap av omdømme. 

Gjentatte brudd på NRKs etiske retningslinjer eller manglende oppfølging etter punkt 7 overfor, etter at NRK har påpekt forholdene, er alltid å anse som vesentlig kontraktsbrudd. 

Oslo, november 2021