← Hjelp og informasjon

Etikkhåndboka

Etikkhåndboka skal benyttes av NRKs redaksjonelle medarbeidere for å vurdere etiske problemstillinger knyttet til den enkelte medarbeiders uavhengighet eller integritet.

Vær varsom-plakaten med NRKs kommentarer

NRKs redaksjonelle virksomhet følger medienes felles etiske regelverk. På noen områder har NRK egne presiseringer i forhold til det som finnes i det felles etiske regelverket. De begrensninger som NRK har satt overfor sine medarbeidere er begrunnet i Vær varsom-plakaten. Det betyr at du som redaksjonell medarbeider i NRK skal følge Vær varsom-plakaten med NRKs interne kommentarer.

Etiske normer for pressen (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner). Den enkelte redaktør og medarbeider har ansvar for å kjenne pressens etiske normer og plikter å legge disse til grunn for sin virksomhet. Presseetikken gjelder hele den journalistiske prosessen, fra innsamling til presentasjon av det journalistiske materialet.

NRKs kommentar

 • De etiske reglene gjelder også for redaksjonelle oppdragstakere og midlertidig ansatte i det tidsrommet de er tilknyttet NRK. Dette skal nedfelles i avtalen NRK inngår med oppdragstakere og midlertidig ansatte. Oppdragstakere og midlertidig ansatte har opplysningsplikt overfor NRK om andre oppdrag og bindinger.
 • NRKs redaksjoner skal vise varsomhet ved publisering av redaksjonelt innhold som er produsert av andre. Redaksjonene har et selvstendig ansvar for å påse at de presseetiske reglene er overholdt.
 • Når en redaksjon mottar en klage om brudd på de etiske reglene, skal det alltid vurderes om det er grunnlag for å inngå en minnelig ordning med klageren.
1. Pressens samfunnsrolle
 • 1.1 Ytringsfrihet, informasjonsfrihet og trykkefrihet er grunnelementer i et demokrati. En fri, uavhengig og sannhetssøkende presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.
 • 1.2 Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.
 • 1.3 Pressen skal verne om ytringsfriheten, trykkefriheten og offentlighetsprinsippet. Den kan ikke gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt, fri informasjonsformidling og fri adgang til kildene. Avtaler om eksklusiv formidling av arrangementer skal ikke være til hinder for fri nyhetsformidling.
 • 1.4 Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle.
 • 1.5 Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.
2. Integritet og troverdighet
 • 2.1 Den ansvarlige redaktør har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold og avgjør med endelig virkning spørsmål om redaksjonelt innhold, finansiering, presentasjon og publisering. Redaktøren skal opptre fritt og uavhengig overfor personer eller grupper som av ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innholdet. Redaktøren skal verne om redaksjonens produksjon av fri og uavhengig journalistikk.
 • 2.2 Redaktøren og den enkelte redaksjonelle medarbeider skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet. Unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet.

NRKs kommentar

 • 2.2.A NRKs redaksjonelle medarbeidere har informasjonsplikt overfor NRK om oppdrag, verv, økonomiske og andre bindinger som kan påvirke eller svekke tilliten til hennes/ hans uavhengighet eller troverdighet. Hver enkelt medarbeider forvalter NRKs omdømmekapital. Redaksjonelle ledere kan innskrenke medarbeideres arbeidsområde hvis verv, oppdrag og interesser påvirker medarbeidernes uavhengighet og troverdighet.
 • 2.2.B NRKs redaksjonelle medarbeidere får ikke permisjon for å arbeide i stillinger som av integritetshensyn gjør det vanskelig å komme tilbake til redaksjonelt arbeid i NRK (f. eks. informasjons og kommunikasjonsstillinger).
 • 2.2.C NRKs redaksjonelle medarbeidere kan ikke drive medietrening, medvirke i reklame eller salgsfremmende aktiviteter for andre.
 • 2.2.D NRKs redaksjonelle medarbeidere skal ikke medvirke i oppdrag for NRK Aktivum som påvirker deres uavhengighet eller integritet.
 • 2.2.E NRKs redaksjonelle medarbeidere kan være debattledere, konferansierer, holde foredrag eller lignende hvis det blir godkjent av nærmeste redaksjonelle leder. Betaling for slike oppdrag skaper bindinger som kan være problematiske, og skal derfor alltid godkjennes av redaktør. Det er utarbeidet en egen veiledning for redaksjonelle lederes vurderinger i slike saker.
 • 2.2.F NRK-medarbeidere skal som regel aldri motta eksterne gaver. Hvis en medarbeider mottar slike gaver, kan de kun ha ubetydelig verdi (opp til ca. 500 kroner). Nærmeste redaksjonelle leder skal alltid orienteres om slike gaver.
 • 2.2.G Medarbeidere som blir invitert til å delta i sosiale arrangementer på grunn av vedkommendes tilsetting i NRK, skal alltid diskutere dette med nærmeste leder. Deltakelse bør ha en redaksjonell begrunnelse.
 • 2.2.H redaksjonelle medarbeidere kan motta eksterne stipend/støtte for studiereiser, men redaksjonelle reiser skal betales av NRK.
 • 2.2.I NRKs redaksjonelle medarbeidere skal i privat sammenheng alltid utvise stor varsomhet når det gjelder ytringer som kan sette medarbeiderens faglige integritet i fare. Varsomhetsreglene i Vær varsom-plakaten og i NRKs tilsettingsvilkår gjelder også ved privat bruk av sosiale medier. Redaksjonelle ledere kan innskrenke medarbeideres arbeidsområde hvis aktivitet på sosiale medier påvirker medarbeidernes uavhengighet og troverdighet.
 • 2.3 Vis åpenhet om bakenforliggende forhold som kan være relevante for publikums oppfatning av det journalistiske innholdet.
 • 2.4. Redaksjonelle medarbeidere må ikke utnytte sin stilling til å oppnå private fordeler, herunder motta penger, varer eller tjenester, som kan oppfattes å være kompensasjon fra utenforstående for redaksjonelle ytelser.
 • 2.5. En redaksjonell medarbeider kan ikke pålegges å gjøre noe som strider mot egen overbevisning.
 • 2.6. Svekk aldri det klare skillet mellom journalistikk og reklame. Det skal være åpenbart for publikum hva som er kommersielt innhold. Skillet skal være tydelig også ved lenking eller andre koblinger. Avvis kommersielt innhold som kan forveksles med det enkelte mediums journalistiske presentasjon.

NRKs kommentar

 • 2.6.A NRKs rolle som arrangør eller medarrangør skal ikke sette begrensninger for NRKs kritiske journalistikk. NRKs redaksjoner er alltid uavhengige av NRKs øvrige forpliktelser.
 • 2.7 Journalistisk omtale av produkter, tjenester, merkenavn og kommersielle interesser, også mediets egne, skal være journalistisk motivert og ikke fremstå som reklame. Oppretthold et klart skille mellom markedsaktiviteter og redaksjonelt arbeid. Gi aldri tilsagn om journalistiske motytelser for reklame. Unngå ukritisk videreformidling av PR-stoff.
 • 2.8  Eksterne finansieringskilder skal ikke ha innflytelse på noen del av mediets journalistiske virksomhet. Unngå ekstern finansiering og avtaler som bidrar til at publikum kan reise tvil om redaksjonens troverdighet. Vær særlig varsom ved ekstern finansiering av nyhetsjournalistikk. Ekstern finansiering av journalistikk rettet mot barn må ivareta barns særlige behov for vern. Skjult reklame er uforenlig med god presseskikk. Vis åpenhet om avtaler og hvordan journalistikken er finansiert. Dersom journalistisk innhold er eksternt finansiert, skal dette være åpenbart for publikum.
 • 2.9 Redaksjonelle medarbeidere må ikke motta pålegg om oppdrag fra andre enn den redaksjonelle ledelsen.
3. Journalistisk atferd og forholdet til kildene
 • 3.1 Kilden for informasjon skal som hovedregel identifiseres, med mindre det kommer i konflikt med kildevernet eller hensynet til tredjeperson. Kilder bør som hovedregel ikke få fremsette negative personkarakteristikker anonymt.

NRKs kommentar

 • 3.1.A Det er kun redaktør som kan godkjenne at anonyme kilder blir brukt ved publisering.
 • 3.2 Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot betaling.

NRKs kommentar

 • 3.2.A Sørg for at alle vesentlige relevante fakta er med i saken, at det finnes flere kilder og at budskapet ikke blir spisset mer enn det er dekning for i det fulle faktagrunnlaget. Vær spesielt på vakt når kilder har egne motiver eller interesser i saken.
 • 3.3 Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i kontakten med kilder. Hvis det inngås avtale om sitatsjekk, bør det gjøres klart hva avtalen omfatter og hvilke tidsfrister som gjelder. Redaksjonen selv avgjør hva som endelig publiseres.

NRKs kommentar

 • 3.3.A Det bør vurderes om intervjuobjektet skal gjøres oppmerksom på at intervjuer/ uttalelser sannsynligvis blir publisert på flere plattformer og i ulike redaksjonelle sammenhenger, og dermed blir søkbart og tilgjengelig for publikum over lang tid.
 • 3.4 Vern om pressens kilder. Kildevernet er et grunnleggende prinsipp i et fritt samfunn og er en forutsetning for at pressen skal kunne fylle sin samfunnsoppgave og sikre tilgangen på vesentlig informasjon.
 • 3.5 Oppgi ikke navn på kilde for opplysninger som er gitt i fortrolighet, hvis dette ikke er uttrykkelig avtalt med vedkommende.
 • 3.6 Av hensyn til kildene og pressens uavhengighet har ingen rett til å få utlevert å få utlevert upublisert materiale.

NRKs kommentar

 • 3.6.A Utlevering av upublisert materiale skal alltid godkjennes av redaktør. Regelen om varsomhet ved utlevering av upublisert materiale gjelder særlig ved utlevering til offentlig myndighet.
 • 3.7 Kilder skal gjengis korrekt. Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser. Ingen kilder har krav på å bli gjengitt i sin helhet.
 • 3.8 Hvis det er avtalt sitatsjekk, skal denne primært bidra til å sikre at kilden er gjengitt korrekt og til korrigering av faktiske feil. Ingen uten redaksjonell myndighet kan gripe inn i redigering og presentasjon av redaksjonelt materiale.

NRKs kommentar

 • 3.8.A Et intervjuobjekt har ikke rett til å trekke avgitte uttalelser, men NRK skal på vanlig redaksjonelt vis vurdere om viktige endringer i intervjuobjekters meninger bør tas med i det som publiseres.
 • 3.9 Opptre hensynsfullt i det journalistiske arbeidet. Misbruk ikke andres følelser, manglende medieerfaring, uvitenhet eller sviktende dømmekraft. Husk at mennesker i sjokk eller sorg er mer sårbare enn andre.
 • 3.10 Skjult kamera/mikrofon eller falsk identitet skal bare brukes i unntakstilfeller. Forutsetningen må være at dette er eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning.

NRKs kommentar

 • 3.10. A Skjult kamera/mikrofon skal alltid godkjennes av redaktør.
 • 3.11 Pressen skal som hovedregel ikke betale kilder og intervjuobjekter for informasjon. Vis moderasjon ved honorering for nyhetstips. Det er uforenlig med god presseskikk å ha betalingsordninger som er egnet til å friste mennesker til uberetttiget å trå innenfor andres privatsfære eller gi fra seg personsensitiv informasjon.
4. Publiseringsregler
 • 4.1 Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.
 • 4.2 Gjør klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer.
 • 4.3 Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn. Vær varsom ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende. Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende.
 • 4.4 Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og innog utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet. Det er god presseskikk å oppgi kilden når opplysninger er hentet fra andre medier.

NRKs kommentar

 • 4.4.A NRK skal være lojal med å kreditere andre medier. Det er viktig å vise publikum hvor opplysningene i en sak kommer fra. På internett er dyplenking ofte en god måte å kreditere andre mediers journalistiske arbeid.
 • 4.5 Unngå forhåndsdømming i kriminalog rettsreportasje. Gjør det klart at skyldspørsmålet for en mistenkt, anmeldt, siktet eller tiltalt først er avgjort ved rettskraftig dom. Det er god presseskikk å omtale en rettskraftig avgjørelse i saker som har vært omtalt tidligere.
 • 4.6 Ta hensyn til hvordan omtale av ulykker og kriminalsaker kan virke på ofre og pårørende. Identifiser ikke omkomne eller savnede personer uten at de nærmeste pårørende er underrettet. Vis hensyn overfor mennesker i sorg eller ubalanse.

NRKs kommentar

 • 4.6.A Husk at også bilder av f.eks. steder, bygninger og kjøretøy kan bidra til identifisering.
 • 4.7 Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. Vis særlig varsomhet ved omtale av saker på tidlig stadium av etterforskning, i saker som gjelder unge lovovertredere, og der identifiserende omtale kan føre til urimelig belastning for tredjeperson. Identifisering må begrunnes i et berettiget informasjonsbehov. Det kan eksempelvis være berettiget å identifisere ved overhengende fare for overgrep mot forsvarsløse personer, ved alvorlige og gjentatte kriminelle handlinger, når omtaltes identitet eller samfunnsrolle har klar relevans for de forhold som omtales, eller der identifisering hindrer at uskyldige blir utsatt for uberettiget mistanke.

NRKs kommentar

 • 4.7.A Bruk av bilde og/eller navn skal i slike tilfeller alltid godkjennes av redaktør. Når redaktør ikke har tatt noen avgjørelse unnlater NRK å identifisere.
 • 4.8 Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering. Barns identitet skal som hovedregel ikke røpes i familietvister, barnevernssaker eller rettssaker.
 • 4.9 Ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk er det god presseskikk å vektlegge en nøktern fremstilling. Vis hensyn til dem som er direkte berørt. Vær varsom ved omtale på et tidlig tidspunkt. Det kreves høy aktsomhet ved beskrivelse av metode og det spesifikke stedet for handlingen.
 • 4.10 Vær varsom med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige.
 • 4.11 Vern om det journalistiske fotografiets troverdighet. Bilder som brukes som dokumentasjon må ikke endres slik at de skaper et falskt inntrykk. Manipulerte bilder kan bare aksepteres som illustrasjon når det tydelig fremgår at det dreier seg om en montasje.
 • 4.12 For bruk av bilder gjelder de samme aktsomhetskrav som for skriftlig og muntlig fremstilling.
 • 4.13 Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.
 • 4.14 De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.

NRKs kommentar

 • 4.14.A I NRK er “samtidig imøtegåelse” alltid samme reportasje eller samme nyhetssending/bulleteng. I lengre magasinsendinger/flater er “samtidig imøtegåelse” alltid tidsmessig nær opprinnelig reportasje/sak. (Lenger bak i etikkhåndboka finner du ei sjekkliste for samtidig imøtegåelse.)
 • 4.15 De som er blitt utsatt for angrep skal snarest mulig få adgang til tilsvar, med mindre angrep og kritikk inngår som ledd i en løpende meningsutveksling. Ha som krav at tilsvaret er av rimelig omfang, holder seg til saken og har en anstendig form. Tilsvar kan nektes dersom den berørte part, uten saklig grunn, har avvist tilbud om samtidig imøtegåelse i samme spørsmål. Tilsvar og debattinnlegg skal ikke utstyres med redaksjonell, polemisk replikk.
 • 4.16 Vær varsom med å lenke fra digitale utgaver til innhold som bryter med god presseskikk. Sørg for at lenker til andre medier eller publikasjoner er tydelig merket. Det er god presseskikk å informere brukere av interaktive tjenester om hvordan publikasjonen registrerer og eventuelt utnytter bruken av tjenestene.

NRKs kommentar

 • 4.16.A NRK skal være varsom med å lenke til ulovlig materiale på andre nettsteder. Ved sitat i nyhetssak kan redaktør gjøre unntak.
 • 4.17 Dersom redaksjonen velger ikke å forhåndsredigere digitale meningsutvekslinger, må dette bekjentgjøres på en tydelig måte for de som har adgang til disse. Redaksjonen har et selvstendig ansvar for så snart som mulig å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk.