Vedtekter og NRK-plakaten

Rammene for NRKs virksomhet er satt gjennom et sett vedtekter. Kulturdepartementet er NRKs generalforsamling og her vedtas vedtektene. NRK-plakaten inngår som del II og III av vedtektene og gir rammene for NRKs samfunnsoppdrag.

NRK eies og finansieres av staten og ble i 1996 et NRK statlig aksjeselskap, forvaltet av Kulturdepartementet. Rammebetingelsene settes av kringkastingsloven, NRKs vedtekter inkl. NRK-plakaten, Prop. 1 S og Stortingets behandling av denne, samt tildelingsbrev fra Medietilsynet. Medietilsynet vurderer årlig hvordan NRK oppfyller oppdraget og tilsynets vurdering offentliggjøres i en årlig allmennkringkastingsrapport som behandles av NRKs generalforsamling (kulturministeren).

Fastsatt i konstituerende generalforsamling 30.04.1996,
sist endret i ekstraordinær generalforsamling 19.12.2019 (se note 1)

Organisatoriske bestemmelser – Del I

§ 1 Selskapets navn

Selskapets navn er Norsk rikskringkasting AS.

§ 2 Selskapets forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Oslo.

§ 3 Selskapets formål

NRKs formål er å tilby allmennkringkasting for hele Norges befolkning i radio og fjernsyn samt på øvrige medieplattformer.

§ 4 Aksjekapital og gjeld

Selskapets aksjekapital er kr 1 000 000 000 fordelt på 1 000 000 aksjer, hver pålydende kr 1 000.

Dersom selskapet oppløses/likvideres skal eventuelt likvidasjonsoverskudd og formue tilfalle staten.

§ 5 Generalforsamlingen

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. På den ordinære generalforsamlingen skal årsoppgjøret og revisjonsberetningen legges frem og følgende spørsmål skal behandles og avgjøres:

 • 1. Fastsetting av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd.
 • 2. Fastsetting av konsernresultatregnskap og konsernbalanse.
 • 3. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

Generalforsamlingen avgjør selv om den vil realitetsbehandle saker som den får seg forelagt etter § 9.

Årsregnskap og øvrige sakspapirer skal være aksjonærene i hende senest fire uker før avholdelse av ordinær generalforsamling.

§ 6 Styret

Styret har åtte medlemmer. Fem medlemmer, herunder styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen for to år av gangen. Generalforsamlingen kan velge to varamedlemmer til disse.

Tre styremedlemmer med varamedlemmer velges ved direkte valg av og blant de ansatte etter reglene i aksjeloven § 6-4, jf. § 20-4 første ledd og forskrift om ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling m.v. (representasjonsforskriften).

§ 7 Selskapets firma

Selskapets firma tegnes i fellesskap av styrelederen og ett styremedlem.

§ 8 Kringkastingssjefen

Styret tilsetter kringkastingssjefen som er selskapets administrerende direktør og fastsetter dennes lønn. Kringkastingssjefen tilsettes for en periode på seks år som kan forlenges med ytterligere en periode på seks år.

§ 9 Saker som skal forelegges generalforsamlingen

Styret skal forelegge for generalforsamlingen, ordinær eller ekstraordinær, alle saker som antas å være av vesentlig, prinsipiell, politisk eller samfunnsmessig betydning.

Nedleggelse av eksisterende radio- og fjernsynskanaler, og andre tiltak som kan få vesentlig innvirkning på NRKs allmennkringkastingstilbud skal alltid forelegges generalforsamlingen.

Opprettelse av datterselskaper eller deltakelse i andre selskaper som driver annen type virksomhet enn allmennkringkasting, skal alltid forelegges generalforsamlingen.

Styret skal hvert år framlegge for generalforsamlingen en plan for virksomheten i selskapet med datterselskaper, som foruten saker som nevnt i første ledd skal omfatte bl.a. følgende saker:

 • 1. Selskapets og datterselskapenes hovedvirksomhet i de kommende år, herunder større omorganiseringer, endringer i den distriktsmessige profil, videreutvikling av eksisterende virksomheter og utvikling av nye virksomheter.
 • 2. Selskapets økonomiske utvikling.
 • 3. Vesentlige investeringer, med finansieringsplaner for disse.
 • 4. Analyse av NRKs drift de foregående år.

Styret skal forelegge for generalforsamlingen vesentlige endringer i slike planer som tidligere er forelagt generalforsamlingen.

Styret skal forelegge for generalforsamlingen kjøp, salg eller pantsetting av fast eiendom dersom transaksjonen kan få betydning for NRKs programvirksomhet.

Styret skal forelegge for generalforsamlingen en erklæring om lederlønn, jf.
regjeringens retningslinjer for statlig eierskap.

Styret kan ikke treffe endelig vedtak i en sak nevnt i denne paragraf før saken er forelagt generalforsamlingen.

§ 10 Finansiering

NRK skal normalt gå i regnskapsmessig balanse.

NRK kan drive kommersiell virksomhet. Det skal være et klart regnskapsmessig skille mellom NRKs kommersielle virksomhet og allmennkringkastingsvirksomheten. (se note 2)

Kommersiell virksomhet skal i hovedsak skje i datterselskaper og være forenelig med de krav til kvalitet og integritet som gjelder for NRK. I den grad NRK i morselskapet utøver virksomhet som ikke knytter seg til allmennkringkastingsoppdraget, plikter NRK å utarbeide separate regnskap for slik virksomhet.

NRKs kommersielle datterselskaper skal opptre i overensstemmelse med ordinære markedsmessige prinsipper. NRKs revisor skal jevnlig føre tilsyn med dette.

Tilskudd over statsbudsjettet skal ikke brukes til å kryssubsidiere kommersiell virksomhet. Revisor skal årlig utarbeide en rapport om dette. Overskuddet fra kommersiell virksomhet skal i sin helhet benyttes til allmennkringkasting.

§ 11 Allmennkringkasterregnskap

NRK skal hvert år innen utgangen av mars utarbeide et allmennkringkasterregnskap som oversendes Medietilsynet. Regnskapet skal redegjøre for selskapets allmennkringkastingsaktiviteter i det foregående år relatert til allmennkringkastingsoppdraget gitt av Stortinget og inntatt i vedtektenes del II og III.

NRK-plakaten – Del II

§ 12 NRK skal ha som formål å oppfylle demokratiske, sosiale og kulturelle behov i
samfunnet.

§ 13 NRK skal ivareta ytringsfrihet og ytringsvilkår for borgerne. NRK skal være redaksjonelt uavhengig og være balansert over tid. NRK skal bidra til å fremme den offentlige samtalen og medvirke til at hele befolkningen får tilstrekkelig informasjon til å kunne være aktivt med i demokratiske prosesser.

§ 14 NRK skal ha et selvstendig ansvar for å bidra til det norske mediemangfoldet (regionalt og nasjonalt).

§ 15 NRKs allmennkringkastingstilbud skal være tilgjengelig for hele befolkningen. NRK skal ta hensyn til funksjonshemmede ved utformingen av sitt tilbud.

§ 16 NRK skal styrke det norske og de samiske språkene, og styrke norsk og samisk identitet og kultur. En stor andel av tilbudet skal ha norsk forankring og speile det kulturelle mangfoldet i folket. NRK skal ha daglige sendinger for den samiske befolkningen. NRK skal ha programmer for nasjonale og språklige minoriteter. NRK skal formidle innhold fra Norden og bidra til kunnskap om nordiske samfunnsforhold,
kultur og språk.

§ 17 NRK skal formidle norsk kultur og en bred variasjon av norske kunstuttrykk fra mange ulike kunstnere, uavhengige miljøer og kulturinstitusjoner. NRK skal formidle norsk musikk, film og drama og stimulere norske produksjonsmiljøer.

§ 18 NRKs tilbud skal gjenspeile Norges religiøse arv og mangfold av livssyn og religion i det norske samfunnet.

§ 19 NRKs tilbud skal i hovedsak ha norskspråklig innhold, og minst 25 pst. av innholdet skal være på nynorsk.

§ 20 NRK skal reflektere det geografiske mangfoldet i Norge og ha et godt lokalt tilbud. NRK skal være til stede i alle fylker.

§ 21 NRKs tilbud skal i hovedsak være av redaksjonell karakter. NRK skal etterstrebe høy kvalitet, mangfold og nyskaping. NRKs tilbud skal ha tematisk og sjangermessig bredde. NRKs tilbud skal appellere til alle aldersgrupper.

§ 22 NRK skal fremme barns rett til ytringsfrihet og informasjon, og skjerme barn mot skadelige former for innhold. NRK skal ha norskspråklige programmer for barn under 12 år, jevnlige norskspråklige programmer for unge, og jevnlige programmer for barn og unge på de samiske språkene.

§ 23 NRK skal ha et særlig beredskapsansvar. NRK skal legge til rette for at styremaktene kan nå ut til befolkningen med informasjon over kringkastingsnett ved nasjonale kriser og katastrofer.

§ 24 NRK skal være til stede på, og utvikle tjenester på, alle viktige medieplattformer, herunder Internett, for å nå bredest mulig ut med sitt samlede programtilbud.

§ 25 NRKs allmennkringkastingstilbud skal være reklamefritt og skal ikke inneholde spesielle salgsfremmende henvisninger til konsernets kommersielle tjenester og
produkter.

§ 26 NRK skal ha et særlig ansvar for å dekke tematiske og geografiske blindsoner.

Utfyllende bestemmelser til NRK-plakaten – Del III

Demokrati og redaksjonell uavhengighet mv.

§ 27 NRK skal ha en bred og balansert dekning av politiske valg. Samtlige partier og lister over en viss størrelse omtales normalt i den redaksjonelle valgdekningen.

§ 28 NRK har som oppgave å avdekke kritikkverdige forhold og bidra til å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.

§ 29 NRK skal verne om sin integritet og sin troverdighet for å kunne opptre fritt og uavhengig overfor personer eller grupper som av politiske, ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innholdet. Virksomheten skal preges av høy etisk standard. Saklighet, analytisk tilnærming og nøytralitet skal etterstrebes, jf. bl.a. prinsippene i Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten.

Allmenn tilgjengelighet

§ 30 NRKs allmennkringkastingstilbud skal være gratis tilgjengelig for hele befolkningen på minst én distribusjonsplattform. NRK skal ikke kreve betaling fra befolkningen for allmennkringkastingstilbudet. Dette er likevel ikke til hinder for at den enkelte selv må dekke egne kostnader til teknisk utstyr og/eller tilgang til distribusjonsplattformer.

§ 31 NRK bør så langt som mulig benytte åpne standarder, så fremt ikke økonomiske eller kvalitative hensyn taler imot dette.

Norsk språk, identitet og kultur

§ 32 NRK skal formidle kunnskap om ulike grupper og om mangfoldet i det norske samfunnet. NRK skal skape arenaer for debatt og informasjon om Norge som et flerkulturelt samfunn.

§ 33 NRK plikter å tilby innhold som er produsert i og tar utgangspunkt i distriktene. NRK skal ha distriktssendinger alle hverdager.

§ 34 NRK skal ha daglige norskspråklige programmer for barn under 12 år.

§ 35 NRK skal bidra til å fremme nye talenter og lokale artister. Minst 40 pst. av musikken som spilles på NRK P1, P2 og P3 skal være norsk, med vekt på norskspråklig eller norskkomponert musikk. NRK skal holde et fast orkester som dekker et bredt repertoar fra underholdningsmusikk til symfonisk musikk.

§ 36 NRK skal legge ut minst 40 pst. i gjennomsnitt for de siste tre årene av det frie programbudsjettet for TV til eksterne produsenter.

§ 37 NRK skal formidle kulturarven i Norge. Arkivene til NRK er en del av denne.

NRK skal arbeide for å digitalisere og tilgjengeliggjøre disse arkivene for befolkningen. NRK skal tilgjengeliggjøre informasjon om arkivmaterialet. NRKs arkivmateriale skal så langt det er praktisk og juridisk mulig, samt presseetisk forsvarlig, være tilgjengelig for viderebruk. NRK kan kreve dekket kostnadene ved å gjøre arkivmateriale tilgjengelig for slik viderebruk av andre.

§ 38 NRK skal ha sportssendinger som dekker både bredden i norsk idrettsliv, herunder funksjonshemmedes idrettsutøvelse, og store idrettsbegivenheter.

Høy kvalitet, mangfold og nyskaping

§ 39 NRKs allmennkringkastingstilbud skal være kilde til innsikt, refleksjon, opplevelse og kunnskap gjennom innhold og tjenester av høy kvalitet.

§ 40 NRK skal være nyskapende og bidra til kvalitetsutvikling.

§ 41 NRK skal kunne formidle samme type tilbud som også tilbys av kommersielle aktører, men bør etterstrebe å tilføye sitt tilbud et element av økt samfunnsverdi i forhold til det kommersielle tilbudet.

§ 42 NRK skal tilby nyheter, aktualiteter og kulturstoff for både smale og brede grupper, herunder egne kulturprogrammer. Tilbudet skal gjenspeile det mangfoldet som finnes i befolkningen.

§ 43 NRK skal bidra til økt kunnskap om internasjonale forhold.

§ 44 NRK skal bidra til utdanning og læring, herunder tilby innhold tilrettelagt for skoleverket.

Ikke-kommersielt allmennkringkastingstilbud

§ 45 NRKs redaksjonelle avgjørelser skal ikke være styrt av kommersielle hensyn.

§ 46 NRK skal utvise særlig varsomhet med å tilby innhold som utsetter publikum for kommersielt press. Dette gjelder særlig for programmer rettet mot barn og unge.

§ 47 NRKs allmennkringkastingstilbud skal hovedsakelig finansieres ved tilskudd over statsbudsjettet. Tilskudd over statsbudsjettet og andre offentlige inntekter skal ikke subsidiere kommersielle aktiviteter. Det skal være et klart regnskapsmessig skille mellom NRKs allmennkringkastingsvirksomhet og kommersielle aktiviteter.

§ 48 NRK kan ta imot sponsing, men bør begrense omfanget.

§ 49 NRK skal kunne videreutvikle kommersielle tjenester som genererer overskudd som bidrar til å finansiere allmennkringkastingstjenester.

NRKs kommersielle tjenester skal ha sammenheng med selskapets redaksjonelle virksomhet.

NRK skal tilstrebe et tydeligst mulig skille mellom allmennkringkastingstilbudet og kommersielle tjenester. Den forretningsmessige virksomheten skal være forenelig med de krav til kvalitet og integritet som gjelder for NRK.

Attraktivt innholdstilbud på Internett, mobil-tv mv.

§ 50 NRKs tjenester på Internett skal samlet i levende bilder, lyd og tekst i det minste inneholde et løpende oppdatert tilbud av:

 • Nasjonale og internasjonale nyheter.
 • Et eget regionalt nyhets- og innholdstilbud.
 • Egenutviklet innhold for barn og unge.
 • Fakta- og bakgrunnsinformasjon for nyheter, debatt og aktuelle samfunnsspørsmål.
 • Kunst og kultur.
 • Sport og underholdning.
 • Tjenester og spill som stimulerer til interaktiv deltakelse.

§ 51 NRK skal gjøre flest mulig av sine radio- og fjernsynsprogrammer tilgjengelig på Internett, både ved samtidig distribusjon og som arkivtjeneste for nedlastning og/eller individuell avspilling.

NRK skal herunder minimum gjøre tilgjengelig hele sin egenproduserte sendeflate fra de siste sju dager som arkivtjeneste, forutsatt at dette ikke innebærer uforholdsmessig høye kostnader.

NRK skal etterstrebe at også mest mulig av den øvrige sendeflaten fra siste sju dager gjøres tilgjengelig som arkivtjeneste.

§ 52 NRK skal stimulere til kunnskap, forståelse og bruk av andre medieplattformer blant brukere i alle aldre.

se note 1Tidligere endret i generalforsamling 20. juni 2002, i generalforsamling 14. juni 2004, i generalforsamling 21. juni 2005, i ekstraordinær generalforsamling 7. oktober 2005, i ekstraordinær generalforsamling 21. desember 2007, i generalforsamling 23. juni 2008, i generalforsamling 29. juni 2009, i generalforsamling 18. juni 2012, i generalforsamling 10. juni 2014 og i generalforsamling 19. desember 2017.
se note 2Jf. forskrift av 7. september 2006 nr. 1062 til utfylling og gjennomføring mv. av regnskapsloven av 17. juli 1998 nr. 56 §§ 9-1-1 flg.