← NRKs hovedidentitet

Form og mønster

Grunnprinsipper

Alle formene stammer fra NRK-logoen. Sirkelen er et sterkt gjenkjennelig identitetselement for NRK, og er en viktig del av formspråket både på digitale og statiske flater.  Den er en kickstarter i situasjoner der vi skal forsterke identiteten, og spiller gjerne en større rolle i en splash eller ident.

Distinkte og nøytrale former

Logoen består av noen elementer med sterke og noen nøytrale visuelle signal. Mønsteret må bestå av en balansert kombinasjon av begge deler for å få riktig dynamikk.

Horisontal strekk/krymp

Å strekke og krympe formene horisontalt er et hovedgrep i designspråket, det understreker særpreget i formene og gir i seg selv god gjenkjennelse både i motion og still-uttak. De unike formene fra logoen (den avrundete diagonalen i N, sirkelen over I og «pilen» i K) gir sterk assosiasjon til NRK. De generiske, vertikale «stammene» danner til gjengjeld enkle, funksjonelle former (rektangler).

Selve strekkingen skaper store kontraster og et mangfoldig og levende uttrykk. Det er et unikt grep som dyrker særpreget i NRK-formene. Det tillater oss å «justere styrken» i uttrykket, fra rolig til livlig, enkelt til komplekst. Formene kan også skifte form, størrelse, farge og andre egenskaper. Obs! Sirkelen strekkes ikke, men skaleres proporsjonalt – den er alltid sirkulær.

Strekk grunnformer

De vertikale «stammene» i NRK-logoen danner praktiske grunnformer (rektangler) som kan fylles med tekst eller annet innhold. Disse formene kan strekkes både horisontalt og vertikalt.

Utsnitt

Formene kan være utfallende – til og med beskåret – og dekke store deler av en flate. Dette er med på å skape komposisjoner med flater for typografi, ikoner eller farge. Potensialet i spillet mellom positive former, og de negative rommene som oppstår mellom dem, bør testes ytterligere.

Mønster

Mengde, kombinasjoner og størrelseskontrast

Formene kan settes etter hverandre på linjer, i en tilfeldig, eller i en bestemt rekkefølge. Dette for å ivareta et mangfoldig uttrykk. Det etterstrebes maksimal størrelseskontrast mellom formene. 

Eksempler bruk av mønster i ulike situasjoner

Fra subtilt (nøytralt, funskjonell … enkelt eller komplekst) til ekspressivt – volumknappen

Mønsterets oppgave er å forsterke NRK sin identitet på ulike trykte og digitale flater. Det er viktig at mønster ikke dekker over eller forstyrrer innhold. I situasjoner der man ikke opererer med innhold, ligger det en større «frihet» for bruk. Vær obs på at mønster kan fort kreve mye oppmerksomhet så det gelder å følge prinsipper for bruk. Mønster er hovedsakelig dekorativt, men kan også ha en funksjonell rolle ved å dele inn flater og skape hierarki. Rekkefølge, kombinasjoner og mengde former gir oss mange grafiske variasjoner. Dette gir oss mulighetsrom til et bredt spekter av variasjon.

Mønsteret i grid

Mønsteret fungerer godt utfallende og det forholder seg til et gridsystem.

Mønster satt i etasjer

Visueller viser mønsteret tatt ut i flere etasjer. Antall etasjes bestemmes utifra hvilken flate eller situasjon det skal brukes i.

Variasjoner

Elementene i NRK-logoen kan trekkes sammen og strekkes, og de kan kombineres i korte eller uendelige lenker som et løpende mønster. Mønsteret skal være et gjenkjennelig – distinkt – identitetssignal for NRK med et levende uttrykk som kan tilpasses mange applikasjoner – stort og smått, fysisk og digitalt.For at mønsteret skal bli distinkt, selv med store variasjoner i bruksområder og uttrykk, må elementene følge et sett med prinsipper – en algoritme, som beskrevet under:

Eksempler ulike uttak av mønster.

Innhold prioriteres alltid først

Vi bruker mønsteret når det er rom for det. Vi vil ikke at mønsteret skal ta oppmerksomheten fra innholdet som kommuniseres. I eksemplet under vises det et etasjesystem der mønster kommer til syne jo mindre innhold det er. Jo mer etasjer, jo mer ekspressivt vil det bli. Dette gjelder statiske, trykte flater.

Istedet for å legge til flere etasjer, kan man istedet/også jobbe med større former innenfor samme grid, for å forenkle.

Mønster som sterk identitetsmarkør

Hvis det er rom, kan vi skalere opp mønsteret, og gjøre det mer til et bærende identitets element. Som et rent grafisk mønster.

Flere eksempler der mønster har en synligere rolle. Dette er flater som ikke er knyttet direkte til innhold, men heller fokusert mot et, undermerke, interiør, eller ren dekorasjon. Logo bør alltid være en del av mønster, eller stå synlig i nærheten.

Mønster redaksjonellt

Eksempel bruk i redaksjonell sammenheng

Former som bildebokser

Vi bruker bilder ofte og i tillegg til vanlige rektangulære bildebokser, kan vi i enkelte situasjoner bruke NRK sine unike former som bildebokser.

Rektangulære bildebokser
Unike former som bildebokser

Eksempel bruk av bildebokser i SoMe

Eksempel bruk av bildebokser plakat

Mønster som maske

En annen teknikk man kan kombinere foto og mønster er bruk av maske. Dette kan feks brukes som bakgunnsbilde i studio.

Mønster storformat

Pressevegg eller som stor tapet. Repeterende NRK logo.

Feil bruk av mønster

Det finnes mange måter å lage mønster på, men noen tilfeller vil vi unngå for å holde regelverket konsekvent.

Unntak play-ikon

Vi skal ikke speilvende mønster eller NRKs unike former, men play-knapp er et unntak.

Størrelsesforhold

Stor størrelseskontrast mellom elementene er et viktig kjennemerke med i mønsteret. Elementene kan trekkes sammen til 1/30 av sin egen høyde, eller 6/30 for sirkelen. 

Sirkelen kan brukes i 3 relative størrelser, 6/30 og 12/30 av høyden i tillegg til full høyde. Elementene settes etter hverandre horisontalt, sirkelen er alltid justert etter overlengden.

Rytme

Om man tenker på mønsteret som typografi, og elementene som bokstaver, kan man si at den visuelle rytmen blir levende ved å kombinere elementene i ulike vekter.Om man setter for mange elementer i samme vekt etter hverandre blir rytmen statisk, og man mister det gjenkjennelige uttrykket. 

Rekkefølge

De enkelte grafiske elementene kan brukes uavhengig av hverandre, og behøver ikke stå i en rekkefølge som danner hele bokstaver.

Vekter

Det er fornuftig å begrense strekk av former til to eller tre ulike «vekter».

Feil bruk

Noen kombinasjoner av elementer oppleves som fremmede i sammenhengen. Bl.a når to eller flere «sterke» former med samme vekt står ved siden av hverandre.

Det er også uheldig og ha for stor variasjon i antall «vekter» av formene.

Dynamikk

Man kan også operere med større mellomrom mellom former, eller skape dynamikk og rytme ved å strekke enkelte former ekstra mye. Her følger man samme overordnete prinsipper som beskrevet i kapittelet om grid.

Repetisjon

Gjentakelsser avsløres enkelt selv i forholdsvis lange sekvenser, enten det er ved repetisjon av lengre sekvenser, eller korte tett i tett.

Grunnlinje og skalering

Når elementene arrangeres i flere horisonter og ulike skalaer, oppstår det dybde, rom og perspektiv og helheten blir mer levende.