Gridprinsipper

Grid har som oppgave å skape orden, et tydelig hierarki og kontinuitet for alle typer innhold på alle flater. Det bidrar til at NRK fremstår med en helhetlig (gjenkjennbar) identitet i alle møtepunkt med publikum, på tvers av alle flater.  Et effektivt gridsystem oppleves logisk, det er funksjonelt og balanserer klare rammer med fleksibilitet.

Funksjonalitet og fleksibilitet

Det er strukturen på innholdet som skal presenteres, og flaten det skal presenteres på, som bestemmer hvordan et grid skal se ut – form follows function. Et grid settes så opp etter et logisk system med enkle regler. 

Tre firkanter i ulik størrelse representerer ulike størrelsesformater.
Innhold og flate bestemmer hvordan grid må være.

Fleksibilitet sikres gjennom variasjon. Vi etterstreber både variasjon og distinkte størrelsesforhold som gir tydelige kontraster. Tydelig kontrast er et viktig (implisitt) prinsipp i designspråket. Vi unngår nesten like størrelser, de er enten helt like eller klart forskjellige.

Et rektangel oppdelt i to kolonner av nesten lik bredde.
Nesten like.

Proporsjoner (Størrelsesforhold)

Like størrelser skaper orden, men gir ikke rom for variasjon.

Et rektangel oppdelt i to kolonner av nøyaktig lik bredde.
Ingen variasjon.

En kombinasjon av 2 ulike størrelser gir variasjon (og skaper dynamikk).

Et rektangel oppdelt i to kolonner der den venstre er dobbelt så bred som den høyre.
Variasjon og dynamikk.

Med 3 ulike størrelser åpnes det for stor variasjon og en levende rytme. Bestemte størrelsesforhold (1-2-3) bidrar til å skape et visuelt signal som kan kjennes igjen på tvers av NRKs flater og i ulike deler av designspråket.

Et rektangel oppdelt i tre kolonner der den venstre er tre ganger så bred, og den midtre er dobbelt så bred, som den til høyre.
Stor variasjon.

I det praktiske arbeidet med å tilpasse grid til innhold og flate gir dette stor fleksibilitet.

Et animert rektangel som viser ulike inndelinger av kolonner i flere bredder.
Animasjon viser ulike størrelsesforhold med stor variasjon.

Eksempel grid med typografi.

Animert rektangel viser ulike grid-inndelinger sammen med innhold.
Gridsystemet gir fleksibilitet for ulike uttak.

Grid i praksis

Når du skal sette opp et grid er det innholdet og flaten som bestemmer hvordan det skal være. 

Men det er likevel mye som er overlatt til skjønn og mange designvalg å ta; komposisjon, inndeling av flaten, og en grunnenhet (X) som definerer skala (størrelse). I eksempelet til høyre er det bredden av NRK-logoen som bestemmer skala, den er satt å utgjøre 2X. 

Eksempler på oppsett av grid for 1:1-format.
Test av gridprinsipp applisert på NRKs produktflater.