← Lever innhold til NRK

Bruk av musikk i eksterne audiovisuelle produksjoner (TV)

 • Spørsmål? Kontakt prosjektredaktøren
 • NRK kan svare på hvordan NRKs musikkrettighetsavtaler skal forstås og hvilke begrensninger som gjelder
 • NRK kan ikke svare på generelle rettslige spørsmål knyttet til bruk av musikk. Slike spørsmål må produsenten finne svar på andre steder

Finne passende musikk

Behov for hjelp til å finne passende musikk til produksjonen?
 • Send e-post til NRKs musikalske rådgivere – musikkrad@nrk.no – så tidlig som mulig i produksjonen
 • Skriv litt om format, målgruppe, tone of voice og volum

Et av målene for musikken i NRK er at «publikum skal oppleve at NRK elsker norsk og samisk musikk». Alle produksjoner bør derfor ha et bevisst og pro-aktivt forhold til musikken som skal brukes.

NRK har en rådgivningstjeneste som kan gi tips til konkrete låter, lydlegging av stemninger etc., som vil kunne være med på å løfte den helhetlige opplevelsen av serien/programmet – og bli bedre for publikum. Ved å koble på en musikalsk rådgiver allerede tidlig i produksjonen – gjerne ved oppstart av prosjektet, vil vi derfor kunne svare enda bedre på målet om at publikum skal oppleve at NRK elsker norsk og samisk musikk.

Tjenesten gjelder både interne og eksterne produksjoner.

Tjenesten er ikke noe eksterne produsenter har krav på etter avtalen. Om og i hvilken grad NRK kan bistå med slik rådgivning i forbindelse med en produksjon, beror på rådgivningskapasiteten på det aktuelle tidspunktet.

Musikkrettigheter

Kommersielt utgitt musikk
 • Med dette menes musikk utgitt på strømmetjenester, CD-er mv., der man bruker klipp fra selve utgivelsen.
 • Hvis produsenten skal innkopiere/synkronisere musikk (å feste/legge musikk til levende bilder – av og til også omtalt som «synk»), må rettighetene på både musikkskapersiden og musikkutøver- og produsentsiden klareres:

Musikkskapersiden (komponist, låtskriver mv.)

NRKs egenproduksjoner (audiovisuelle)

NRK har avtale med TONO. Gjennom denne avtalen har NRK rettigheter fra NCB. Avtalen gir NRK, når NRK egenproduserer audiovisuelt innhold, en generell «forhåndstillatelse» til å synkronisere/innkopiere musikkverk.

Eksterne audiovisuelle produksjoner

Eksterne produsenter kan ikke bruke NRKs «forhåndstillatelse» (se ovenfor) ved audiovisuelle produksjoner som skal leveres til og publiseres av NRK. Produsenten må selv kontakte NCB, eventuelt rettighetshaverne/musikkforlaget direkte, og klarere innkopierings-/synkroniseringsrettigheter (av og til omtalt som å betale «NCB-avgift») for de låtene som skal brukes. Dette betyr ikke at man i NRKs egenproduksjoner har tilgang til flere låter enn ved eksterne produksjoner – forskjellen er bare hvordan klareringen skjer.

Musikkutøver- og produsentsiden (artist/musiker og plateselskap)

Også musikkutøver- og produsentsiden må klareres før låter kan innkopieres/synkroniseres. Her kan imidlertid produsenten bruke NRKs innkopieringsavtaler (generelle «forhåndstillatelser» inngått med foreninger/organisasjoner) på samme måte som NRK selv:

Bruk av musikk som omfattes av NRKs innkopierings-/synkroniseringsavtaler

NRK har avtaler med IFPI, FONO og NORA om å synkronisere/innkopiere musikkinnspillinger (og bruke musikkvideoer). Disse avtalene kan alle eksterne produsenter bruke i produksjoner som lages på oppdrag fra NRK. For å finne ut om en låt er omfattet av en av avtalene, må den eksterne produsenten undersøke de underliggende eierforholdene til låten. Hvis utgivelsen ikke eies av et medlem av enten IFPI, FONO eller NORA – gå til neste overskrift. Hvis utgivelsen derimot eies av et slikt medlem, kan låten brukes i medhold av NRKs avtale.

Selv om låten kan brukes fordi den er innenfor en av avtalene, er det likevel ikke fritt frem – avtalene har ulike begrensninger, blant annet for hvor mye som kan brukes og hva slags bruk som er greit:

IFPI-avtalen

Reservasjonslisten

IFPIs reservasjonsliste er en liste over artister/plateselskaper som har reservert sine musikkutgivelser mot bruk, som betyr at man på forhånd må spørre det enkelte plateselskapet om tillatelse og eventuelt betale for dette i tillegg til det NRK allerede betaler gjennom IFPI-avtalen.

Det er ulike grunner til at noen har reservert seg. Noen vil gjerne bli brukt, så lenge det er i en sammenheng/setting de er fornøyde med. Andre ønsker ikke å bli brukt i det hele tatt, eller vil ha godt betalt hvis de først skal bli brukt. Erfaring tilsier at de utenlandske ofte krever svært høye vederlag.

I tillegg står filmmusikk (original score / original soundtrack) på reservasjonslisten. Med dette menes musikk som har blitt gitt ut i tilknytning til en film eller TV-serie – enten den ble brukt i selve filmen/serien, eller i forbindelse med promotering av filmen.

Reservasjonslisten gjelder bare for innkopiering/synkronisering av selve musikken, ikke bruk av den tilhørende musikkvideoen.

Sekundbegrensninger mv.

Man er alltid innenfor avtalen hvis man ikke har:

 • sammenhengende musikklipp på lengre enn 60 sekunder,
 • med flere enn tre låter fra samme artist/band eller
 • med mer enn totalt 180 sekunder fra samme artist/band

Hvis man i en produksjon går ut over dette (ved serier gjelder dette per episode), må man avklare om musikken regnes som «norsk» eller «utenlandsk» IFPI-musikk. Begrensningene gjelder bare for «utenlandsk» IFPI-musikk. For «norsk» IFPI-musikk er det ingen slike sekund- og antallsbegrensninger. Les mer om forskjellen her:

«Norsk» IFPI-musikk

Norske innspillinger/utgivelser

Blant medlemmene av IFPI Norge, som dermed er dekket av IFPI-avtalen, finner man plateselskaper som bare er etablert her i landet – og som typisk gir ut musikk med norske artister. Musikken de har gitt ut, regnes som «norske innspillinger/utgivelser».

Noen av medlemmene er «underselskap» / en norsk gren av internasjonalt etablerte selskaper. Dette gjelder blant annet «de tre store» – Universal, Sony og Warner. Innspillinger/utgivelser som det norske underselskapet står bak – typisk med norske artister, regnes som «norske innspillinger/utgivelser».

«Utenlandsk» IFPI-musikk

Utenlandske innspillinger/utgivelser

Innspillinger/utgivelser som det norske underselskapets søsterselskaper/morselskap i andre land står bak, regnes som «utenlandske innspillinger/utgivelser» – dette gjelder typisk for de store artistene fra USA og Storbritannia.

NB! Noen av de store norske artistene på Universal, Sony og Warner har ikke avtale med de norske avdelingene, men derimot med de internasjonale eller utenlandske avdelingene av selskapene, og disse regnes da som «utenlandske innspillinger/utgivelser».

Bruk som kjenningsmelodi i vignett/rulletekst

Bruk av klipp som kjenningsmelodi i vignett/rulletekst i en serie med inntil tre episoder, er innenfor avtalen. Hvis det er tale om flere episoder, må dette klareres individuelt med det aktuelle plateselskapet.

Publisering på NRKs kontoer i sosiale medier

IFPI-avtalen gir NRK rett til å publisere audiovisuelt innhold i sosiale medier, enten det er tale om utdrag fra produksjoner som ellers skal publiseres på NRKs egne plattformer (NRK TV, NRKs lineære kanaler mv.), eller hele produksjoner ment for publisering rett på sosiale medier. I begge tilfeller er det imidlertid noen begrensninger:

 • NRK kan ikke publisere audiovisuelle produksjoner med innkopiert IFPI-musikk på YouTube, verken utdrag fra produksjoner eller hele produksjoner. Hvis den eksterne produsenten har brukt IFPI-musikk i produksjonen, må derfor NRK særskilt gjøres oppmerksom på det.
 • Videoen som publiseres på sosiale medier (enten det er tale om et utdrag fra en produksjon eller en hel produksjon) kan totalt inneholde maks 30 sekunder IFPI-musikk – enten ett musikklipp på 30 sekunder fra én IFPI-låt, eller flere kortere musikklipp fra ulike IFPI-låter på til sammen 30 sekunder
 • Videoen som publiseres på sosiale medier må være rettet mot norske brukere
 • Hvis det er slik at produksjonen (utdrag eller hele) har flere episoder eller lignende, gjelder den begrensningen at all bruk som kjenningsmelodi må forhåndsklareres.
FONO-avtalen

Bruk av klipp som kjenningsmelodi i vignett/rulletekst i en serie med inntil tre episoder, er innenfor avtalen. Hvis det er tale om flere episoder – ta kontakt med prosjektredaktøren. For øvrig er det ingen begrensninger (sekunder etc.).

NORA-avtalen

Ingen begrensninger når det gjelder bruk som kjenningsmelodi, antall sekunder etc.

Bruk av musikk som ikke omfattes av NRKs innkopierings-/synkroniseringsavtaler

Hvis den eksterne produsenten ønsker å bruke musikk som ikke er omfattet av disse avtalene, må musikken klareres individuelt (direkte med plateselskapet). I så fall må rettighetene til bruken av låten korrespondere med de rettighetene som produksjonsavtalen gir NRK når det gjelder tilgjengeliggjøring/publisering av produksjonen.

Livemusikk / nyinnspilling
 • Der det under produksjonen skal fremføres musikk (for eksempel en sangkonkurranse) eller spilles inn/gjøres opptak av fremføringer som senere skal innkopieres/synkroniseres.

Musikkskapersiden (komponist, låtskriver mv.)

NRK har avtale med TONO (og gjennom denne avtalen har NRK rettigheter fra NCB). Avtalen gir NRK adgang til arrangere fremføringer, uavhengig av hvem som fremfører – både NRK-ansatte og eksterne, og spille inn (lydfeste) all mulig musikk i audiovisuelle produksjoner som skal publiseres på NRKs plattformer.

Som nevnt i punktet ovenfor om kommersielt utgitt musikk, kan imidlertid ikke eksterne produsenter bruke NRKs avtale. Dette betyr at produksjonsselskapet selv må kontakte NCB og klarere lydfesting av musikk som skal inngå i den produksjonen som skal leveres til og publiseres av NRK.

Musikkutøversiden (artist/musiker)

Rettighetene i fremføringen/opptaket som den eksterne produsenten erverver fra artisten mv. gjennom avtale, må korrespondere med de rettighetene som produksjonsavtalen gir NRK når det gjelder tilgjengeliggjøring/publisering av produksjonen.

Produksjonsmusikk
 • Produksjonsmusikk (også kalt «Library Music») er musikkataloger/-baser som er utgitt for at produksjonsselskaper og andre skal kunne bruke musikken i lyd- og audiovisuelle produksjoner
 • NRK har syv produksjonsmusikkavtaler. Alle avtalene kan brukes av eksterne produsenter når de produserer for NRK, uten at produsenten må betale for bruken
 • For å få tilgang må produsenten sende en e-post til det aktuelle produksjonsmusikkselskapet (se kontaktinformasjon nedenfor) der det fremgår at produsenten skal produsere på vegne av NRK og i den anledning ønsker tilgang. Produsenter som får slike tilganger, forplikter seg samtidig til å følge brukervilkårene for den aktuelle basen og å ikke benytte de aktuelle tilgangene i forbindelse med produksjoner for andre enn NRK
 • Hjelp til å finne passende produksjonsmusikk? Kontakt selskapet og skriv litt om hva du trenger (stemning, format, målgruppe etc.)

AMG Scandinavia

Kontakt: music@amgscandinavia.com
Kreditering: Musikk: AMG Scandinavia AB

Apollo Music

Kontakt: thore@apollomusic.dk
Kreditering: Musikk: Apollo Music (Merk: Hvis kjenningsmelodi: krediter tittel og komponist)

Audio Network

Kontakt: Opprett konto ved å sende mail til s.johansson@audionetwork.com og nrk@audionetwork.com
Kreditering: Musikk: Audio Network

Extreme Music

Kontaktperson:erika@extrememusic.com
Kreditering: Musikk: Extreme Music

Universal Production Music

Kontakt: micke.jonasson@umusic.com
Kreditering: Musikk: Universal Production Music

Upright Music

Kontakt:aso@upright-music.com
Kreditering: Musikk: Upright Music

West One Music

Kontakt: nick.leonard@westonemusic.com
Kreditering: Musikk: West One Music

Spesialkomponert musikk

Rettighetene til bruken av musikken som den eksterne produsenten erverver fra låtskriver/komponist/artist/musiker/musikkprodusent gjennom avtale, må korrespondere med de rettighetene som produksjonsavtalen gir NRK når det gjelder tilgjengeliggjøring/publisering av produksjonen.

Lydeffekter

Soundly

 • NRK har avtale med Soundly – et lydeffektarkiv med ca. 30 000 lydkutt
 • Både reallyder/kontentum (tog, biler, fottrinn mv.) og effekter (laget f. eks. på synther og maskiner, innspilt i et studio).
 • Lydeffektene er spesielt tatt opp, tilpasset og hentet fra vår del av verden
 • Integrasjon mot lyddesignverktøyet Protools
 • Kontakt prosjektredaktøren ved ønske om midlertidig tilgang i forbindelse med den aktuelle produksjonen. Produsenter som gis tilgang, må følge Soundlys EULA (End User Licence Agreement) på samme måte som NRK selv må oppfylle/følge disse. Produsenten kan ikke benytte den midlertidige tilgangen i produksjon av materiale for andre enn NRK, ei heller for seg selv.
 • Rettigheter: Lydeffektene kan brukes i alle mulige produksjoner
 • Rapportering: Bruk skal ikke rapporteres

Produksjonsmusikkselskapene

 • Av de produksjonsmusikkselskapene NRK har avtale med, er det noen som tilbyr lydeffekter – se oversikten
 • Rettigheter: Lydeffektene kan brukes i alle mulige produksjoner
 • Rapportering: Bruk skal ikke rapporteres
Kreditering
 • Både musikkskaper og musikkutøver har krav på å bli kreditert
 • Plikten til å kreditere gjelder «slik som god skikk tilsier såfremt navngivelse er praktisk mulig», som det står i åndsverkloven
 • I audiovisuelle produksjoner krediteres som regel enten på rulletekst eller som super, og da skal også musikkprodusenten (plateselskapet) krediteres hvis det er brukt kommersielt utgitt musikk
 • Ta eventuelt kontakt med prosjektredaktøren når det gjelder kreditering av livemusikk/nyinnspilling og spesialkomponert musikk
 • Produksjonsmusikk: Se det som står under informasjonen om de ulike produksjonsmusikkavtalene NRK har
Musikkrapportering

For at NRK skal oppfylle sine rapporteringsforpliktelser overfor rettighetshaverne, må produsenten levere lister over all musikk som er brukt i produksjonen. Detaljer om hvordan dette skal gjøres, står i avtalen. Rapporten sendes til nrkmaterials@nrk.no.

Hvis produksjonen også skal publiseres av andre enn NRK

Det som står i punktene ovenfor om hva NRKs avtaler dekker, gjelder bare der det er NRK som skal publisere produksjonen – enten på egne plattformer eller på tredjeparts plattformer der NRK har redaksjonell kontroll (f. eks. sosiale medier). Det gjelder også der andre nordiske allmennkringkastere skal publisere i medhold av Nordvisjons-samarbeidet.

Hvis NRK eller produksjonsselskapet derimot skal selge rettigheter til andre (strømmetjenester mv.), må innkopierings-/synkroniseringsrettigheter klareres særskilt.