← Eksternavdelingen

Lever innhold til NRK

Materialmottak/dette skal leveres, i hht. kontrakt med NRK

Samarbeidet

NRKs rolle

Alle eksterne prosjekter som NRK investerer i, både utviklingsprosjekter og produksjoner er forankret i NRKs strategi. Leverandører til NRK forventes å være godt kjent med strategien vår.

Grønn produksjon

NRK har som ambisjon å ta miljøhensyn i alle beslutninger, og har utarbeidet en veileder for grønn produksjon som er et første skritt i arbeidet med å redusere klimaavtrykket i våre produksjoner. Se NRKs veileder for grønn produksjon

Økonomi/rapportering

Ved inngåelse av avtale med NRK skal produsenten utarbeide et detaljert budsjett og finansieringsplan for prosjektet. Produksjonsbudsjettet er en del av forhandlingen og endelig  budsjett vil ligge til grunn for en utbetalingsplan som følger produksjonen. 

Utbetaling av rater
 • For utbetaling av rater skal produsenten sende inn skjema for rateutbetaling
 • Første rateutbetaling, som vanligvis skjer ved signering, forutsetter at alle avtalens vedlegg er levert og godkjent av NRK.
 • Før hver rateutbetaling utover første utbetaling skal oppdatert fremdriftsplan, budsjett og finansieringsplan forelegges og godkjennes av NRK, gitt at det har skjedd endringer i noen av disse vedleggene.
 • Alle avtaler med sponsorer eller andre bidragsytere skal alltid godkjennes av NRK i henhold til bestemmelsene om sponsormedvirkning, og det vil ikke bli foretatt rateutbetaling før slik godkjenning er gitt.
 • Skjema for rateutbetaling skal legges ved alle fakturaer i utfylt stand. Det vil ikke bli foretatt noen rateutbetalinger før dette skjemaet er mottatt.
 • Dersom det ikke er noen endringer i fremdriftsplan, budsjett eller finansieringsplan i forhold til de vedlegg som følger den opprinnelige avtalen, så vil rateutbetalingene bli foretatt når NRK har mottatt ovennevnte Skjema for rateutbetalinger sammen med en faktura.
 • Sendes sammen med eventuelle vedlegg til eksternredaksjonen@nrk.no
Arkivstoff
Sekundærinntekter
 • Dersom produksjonen genererer inntekter, skal disse rapporteres pr. 31.12. hvert år.
 • Rapport med spesifisering av kjøper/lisenstager, land, utnyttelsesform, brutto og netto inntekt i henhold til avtale, sendes til royalty@nrk.no.

Retningslinjer og regelverk

Produsenten må:

 • Følge gjeldende lover og regler, gjeldende tariffavtaler og NRKs etiske retningslinjer for forretningspartnere / NRK Business Partner Code of Conduct
 • Følge NRKs språkregler Se også Råd og rettledning
 • Målrettet arbeide for at produksjonen skal være miljøvennlig og ivareta dyrevelferd.
 • Følge NRKs retningslinjer for arbeid med barn. Ved eventuell kommersiell utnyttelse av produksjoner rettet mot barn, skal NRK Supers retningslinjer for dette følges.
 • Sørge for at castingen av produksjonen speiler mangfoldet i Norge ved å inkludere minoriteter i ordets vide forstand (deriblant etnisitet, seksuell orientering, funksjonsnedsettelse, dialektmangfold etc.). I tillegg oppfordrer vi produsenten til å aktivt etterstrebe mangfold bak kamera.