← Presse

Deling med andre redaktørstyrte medier i pågående nyhetssaker

NRK har et selvstendig ansvar for å bidra til det norske mediemangfoldet (regionalt og nasjonalt) – et oppdrag vi har både fra Stortinget og Kultur- og likestillingsdepartementet (NRKs generalforsamling), se NRK-plakaten § 14. Nedenfor finner du informasjon om hvordan vi utfører dette oppdraget i pågående nyhetssaker.

Deling av bilder, lyd- og videoklipp i pågående nyhetssaker

Hvem gjelder dette for, hva slags innhold gis det tilgang til, og hvordan får man tilgang?

Gjelder det arkivmateriale i andre tilfeller enn i pågående nyhetssaker?

Det som står på denne siden, gjelder kun deling i pågående nyhetssaker. I andre tilfeller hvor redaktørstyrte medier ønsker tilgang til NRK-innhold (for eksempel klipp til bruk i dokumentar) – gå til Få tilgang til arkivmateriale fra NRK.

Hvilke medier gjelder dette for?

Det som står på denne siden gjelder deling med:

 • redaktørstyrte journalistiske norske medier, som er en del av Norsk Presseforbund og/eller er omfattet av medieansvarsloven, som publiserer for et norsk publikum på en norsk plattform.
 • medier som produserer og leverer innhold til mediehus som er omfattet av medieansvarsloven, og/eller er medlem av Norsk Presseforbund. 

Hva gir NRK andre medier tilgang til i pågående nyhetssaker?

NRK deler kun egenprodusert og allerede publisert innhold.

Selv om NRK har en raus praksis, kan det være at vi sier nei. Redaktør for innholdet avgjør i hvert enkelt tilfelle.

NRK er opptatt av at innholdet vi deler er av en karakter som blir et supplement til NTBs tilbud, og ikke en erstatning.

For at vi skal kunne ta stilling til om vi kan dele innholdet, trenger vi å vite:

 • helt konkret hvilket innhold det bes om tillatelse til å bruke
 • i hvilken sammenheng det skal brukes
 • på hvilke plattform(er) det skal publiseres

NB! For at innholdet skal kunne publiseres, må det først ha blitt gitt en skriftlig godkjenning fra en NRK-redaktør eller NRK Innholdssalg, se punkt 1 i vilkårene.

Hvem skal mediene kontakte for å få tillatelse til bruk?

 • Mellom kl. 08-16: Ta direkte kontakt med redaksjonen som har publisert saken, eller Innholdssalg (innholdssalg@nrk.no / tlf: 23 04 20 30).
 • På kveldstid, helg og helligdager: Ta direkte kontakt med redaksjonen som har publisert saken, eventuelt Nyhetssjef i NRK Nyheter.

Hva med betaling?

Hvis redaksjonen har det aktuelle innholdet «for hånden», og det ikke er noe nevneverdig arbeid med å hente ut innholdet og klargjøre det, vil NRK ikke fakturere det eksterne mediet i etterkant.

Hvis forespørselen krever arbeid med research etc., kan NRK ta betalt.

Vilkår for bruk av innhold som NRK deler med andre redaktørstyrte medier i pågående nyhetssaker

Vilkår for bruk av innhold som NRK deler med andre redaktørstyrte medier i pågående nyhetssaker

1. Bruk av NRK-innhold krever skriftlig forhåndsgodkjenning fra NRK

Eksterne redaktørstyrte medier kan ikke bruke NRK-innhold uten at det er forhåndsgodkjent av NRK Innholdssalg (innholdssalg@nrk.no) eller en NRK-redaktør.

Slike godkjenninger må, uten unntak, gis skriftlig. Med skriftlig menes at NRK bekrefter på e-post at det eksterne mediet får anledning til å bruke det aktuelle innholdet på vilkårene nedenfor. En muntlig godkjenning som er (eller ifølge det eksterne mediet skal være) gitt fra NRK, anses som utgangspunkt ikke som en gyldig tillatelse til publisering.

2. Hvordan det eksterne mediet får tilgang til NRK-innholdet

Når NRK har godkjent at det eksterne mediet kan bruke det aktuelle NRK-innholdet, se punkt 1, vil innholdet normalt deles/overføres som filer. Alternativt kan det eksterne mediet, etter at godkjenningen er gitt skriftlig, selv hente innholdet («grabbe») fra NRKs nettsider.

3. Nærmere vilkår for bruk

Hvis ikke annet er nevnt i den skriftlige godkjenningen, må bruk av NRK-innhold skje innenfor disse rammene:

Bearbeiding, klipping, redigering mv.

 • Video: Video som det eksterne mediet publiserer, skal være et rent, uredigert klipp, eventuelt flere slike uredigerte klipp satt etter hverandre. Det er i den anledning ikke tillatt å endre på meningsinnholdet og/eller å kryssklippe. Videoen som publiseres, kan maksimalt være på 90 sekunder. Bildeutsnittet skal være slik NRK har publisert det.
 • Stillbilder: Stillbilder som det eksterne mediet publiserer, skal være slik NRK har publisert det.
 • Lyd: Lyd som det eksterne mediet publiserer, skal være et rent, uredigert klipp, eventuelt flere slike uredigerte klipp satt etter hverandre. Det er i den anledning ikke tillatt å endre på meningsinnholdet og/eller å kryssklippe. Lydklippet som publiseres, kan maksimalt være på 90 sekunder.

Tilføring av nye elementer

 • Det er ikke tillatt å legge på grafikk, redigere inn stillbilder eller andre videobilder, eller å legge til egen «speak» og/eller lignende.
 • Det er tillatt å tekste eventuell tale som inngår i et videoklipp. Ingen annen tekst skal legges på, verken på stillbilder eller video.

Kreditering

 • Video: Hvis det ikke allerede er innbrent NRK-logo, skal video merkes med «Bilder fra NRK». Denne teksten skal være synlig under hele klippet.
 • Stillbilder: Merkes med «Foto: NRK/navn på fotograf».
 • Lyd: NRK skal krediteres, enten i lyd eller i tekstform.

Hvordan innholdet kan publiseres

NRK-innholdet kan brukes både i egne saker/innslag/reportasjer og som selvstendige klipp på nett. All bruk må være redaksjonell. Bruk i kommersiell sammenheng (f. eks. i tilknytning til annonser, reklame, innholdsmarkedsføring) er ikke tillatt. Det eksterne mediet kan publisere klippet innenfor sin betalingsløsning.

Hvor innholdet kan publiseres

NRK-innholdet, enten det brukes som en integrert del av mediets egne saker/innslag/reportasjer eller som selvstendige klipp, kan publiseres:

 • På mediets egne plattformer (TV, nett, radio)
 • På kontoer i sosiale medier hvor mediet har redaksjonell kontroll over eget innhold, som er tydelig merket som mediets konto, og som er rettet mot det norske markedet.

Forholdet til tredjeparters rettigheter

NRK deler kun rettigheter vi selv eier eller på annen måte kontrollerer. NRK kan ikke gi andre medier tillatelse til å publisere materiale som eies av tredjeparter (for eksempel bilder og video fra nyhetsbyråer), eller materiale hvor opphavsrettsbeskyttet innhold inngår (byråstoff, musikk, kunst etc). Hvis det innholdet som NRK gir det eksterne mediet tilgang til, inneholder slike tredjepartsrettigheter, må mediet selv klarere disse rettighetene til egen publisering. NRK skal holdes skadesløs for eventuelle krav fra tredjeparter.

Tidsbegrensning

Så lenge det er tale om bruk i tilknytning til den sammenhengen NRK ble forespeilet da godkjenningen ble gitt (for eksempel dekning av en nyhetssak), kan NRK-innholdet bli liggende ute og gjenbrukes ved senere anledninger, uten noen tidsbegrensning. Hvis NRK-innholdet skal brukes i andre sammenhenger, må dette klareres med NRK først.

4. Tilbakekall av godkjenning

NRKs godkjenning, se punkt 1, kan trekkes tilbake hvis:

 • Vilkårene i punkt 3 ikke overholdes, eller
 • Det foreligger særlige grunner, for eksempel hvis NRK av rettslige eller presseetiske årsaker selv beslutter å avpublisere innholdet

5. Videre deling av innholdet

Det mediet som har fått tilgang til å bruke NRK-innhold, kan ikke selge eller videreformidle saker/innslag/reportasjer som inneholder NRK-innhold, til andre mediehus, nyhetsbyråer eller andre tredjeparter.

Annen deling ved nyhetshendelser mv.

Deling av direktestrømmer

Alle norske redaktørstyrte journalistiske medier, som er en del av Norsk Presseforbund og/eller er omfattet av medieansvarsloven, kan inngå avtale med NRK om å kunne bruke direktestrømmer fra nyhetshendelser for å formidle dette til sitt publikum. Med nyhetshendelser mener vi her hendelser i og fra hele Norge som er av stor allmenn interesse.

Hvis mediet du jobber for, ikke har inngått en slik avtale, men gjerne vil ha det, ta kontakt med marit.moi@nrk.no for å få tilsendt avtalen. Avtalen inneholder informasjon om hvordan man mottar signalene, hvilke regler som gjelder og hva man må forholde seg til når man videreformidler direktestrømmene mv.

NRK er opptatt av at innholdet vi deler er av en karakter som blir et supplement til NTBs tilbud, og ikke en erstatning.

Poolproduksjoner

Ta kontakt med marit.moi@nrk.no.