Bevisst bruk av bevegelse kan være en sterk identitetsmarkør for NRK. Bevegelse kan også hjelpe publikum å navigere i produktene og innholdet vårt, og det kan være et fortellende element som skaper og underbygger følelser. Alt arbeid med bevegelse bør derfor starte med å spørre “hvilken oppgave har bevegelse her?”. Svaret vil være et godt utgangspunkt for å tolke retningslinjer og føringer i forhold til konkrete designoppgaver, og hvilke verktøy man bør benytte seg av.

NRKs logoanimasjon

I NRKs ident (logoanimasjon) ligger fortellingen “Møtepunktet som aktiverer”. Sirkelen i NRK-logoen setter igang en kjedereaksjon som tilslutt danner logoen.  I animasjonen oppstår møtepunktene mellom formene i logoen. I møtepunktene påvirker formene hverandre ved at de strekkes og skaleres. 

Logoanimasjonen fins i flere lengder slik at den er tilpasset format og kontekst. Se også NRKs regler for merking.

3 grunnprinsipper for identitet

Strekk

Strekking av formene er et av de mest distinkte og identitetsskapende grepene, og burde inkorporeres i designet—statisk og i bevegelse—der det er praktisk og hensiktsmessig.

Strekkgrepet må brukes med omhu. Det er ofte få former og begrenset animasjon som er nødvendig for å skape et tydelig NRK-preg.

Relasjon

Endringer i form og størrelse skjer i en relasjon til hverandre, hvor en form “svarer” på en annens bevegelse. Konsekvent bruk av dette prinsippet vil være identitetsskapende, samtidig som det kan brukes som et verktøy til å lede oppmerksomheten til brukeren.

Retning

Formene beveger seg hovedsakelig i en horisontal eller vertikal retning. I de tilfeller en form skaleres i størrelse samtidig som den har en retning, vil de kunne gi en følelse av en diagonal retning. Variasjoner av dette kan brukes for å sette ulike moduser.

Funksjonell verdi

Funksjonell verdi

Brukt i interaktive flater kan bevegelse gi funksjonell verdi til publikum ved å vise romlige og hierarkiske forhold mellom elementer, tilgjengelige handlinger og konsekvenser av en handling, og ved å fokusere oppmerksomheten på det som er viktig uten å skape unødvendig distraksjon.Disse grepene kan også overføres til lineær bruk der informasjon blir presentert i kontekst av levende bilder.

Historiefortelling, følelser, og stemningsmodus

Mennesker er eksperter på å skape mening, og å relatere alt til seg selv. Selv i helt abstrakte former som sirkler og firkanter leter hjernen etter mening og historier, og tegn på formål og hensikt. Ved å arbeide bevisst med dette kan animasjon gi en ekstra dimensjon til opplevelsen av NRKs tjenester, berøre publikum emosjonelt, og på den måten skaper tettere bånd mellom publikum og NRK.Som et rammeverk for å hjelpe til med dette har vi definert tre overordnete stemningsmodus, som kan kobles opp opp mot innhold, segmenter, merker, med mer.

Emosjonell

Myk
Empatisk
Rolig

Effektiv

Rask
Direkte
Ukomplisert

Ekspressiv

Levende
Morsom
Distinkt