← NRK Normannsløkka

Spørsmål om flytting og kontakter

Har du spørsmål?
Kontakt oss på hovedkontor@nrk.no

Interessert i prosjektet?
I høst etablerer vi et besøkssenter i Ensjøveien 7

Se også tidligere publiserte nyheter om flyttingen

Hvorfor skal NRK flytte?

Mye har endret seg siden Kringkastingshuset ble tegnet i 1935 og radio var et helt nytt medium. NRKs oppdrag som allmennkringkaster er det samme, men vi løser det på en helt annen måte i dag. Lokalene våre på Marienlyst er ikke egnet for en moderne mediebedrift. De møter heller ikke fremtidens behov for endring og utvikling. Vi trenger et nytt hovedkontor som er bærekraftig, som oppfyller kravene til sikkerhet og som gir de beste rammene for å utvikle organisasjonen videre.

Hvorfor kan ikke NRK bygge om eller bygge nytt på Marienlyst?

Det første NRK undersøkte var om det var mulig å bygge om eller bygge nytt på Marienlyst. Det var det ikke. Det ville blitt veldig dyrt og en stor belastning for hele organisasjonen og for innholdsproduksjonen vår. I tillegg handler det om økonomi. Vi må fristille kapital for å ha råd til å bygge nytt. Det er salget av Marienlyst som skal finansiere etableringen av et nytt hovedkontor for NRK. Vi hadde ikke hatt noen finansieringskilde for en ombygging på Marienlyst.

Hvilke kriterier har vært viktige i valg av tomt?

Beliggenhet, tomtestørrelse, naboforhold, fremdrift og egenskaper ved tomten har vært de viktigste kriteriene i arbeidet med valg av ny tomt. I tillegg har verneverdier (kultur og natur), vei/adkomst, teknisk infrastruktur og grunnforhold spilt en viktig rolle. Les hele søkedokumentet

Når skal de gamle byggene på Normannsløkka rives?

Vi har startet med ombrukskartlegging med tanke på miljøvennlig riving. Det er hensiktsmessig å rive de gamle byggene så tett som mulig opp mot byggestart for det nye hovedkontoret. Tidspunkt for riving er derfor avhengig av framdriften i planarbeidet.

Når er reguleringen ferdig?

Vi har en framdriftsplan med forventet vedtatt reguleringsplan mot slutten av 2025.

Hva menes med konseptvalg?

Konsepter er forskjellige løsninger for et hus som sier noe om utformingen av selve bygget. Et konsept kan være et tårnhus med mange etasjer. Et annet konsept kan være flere lavere hus på samme område. Valg av konsept gjøres ut fra en vurdering av hvilken bygningstype som best bidrar til å oppfylle behov og målsetninger med byggeprosjektet

Når starter byggingen av nytt hovedkontor?

Vi regner med en byggeperiode på cirka tre år etter vedtatt reguleringsplan.

Når flytter NRK?

Her må vi ta forbehold om at reguleringsplanen blir politisk vedtatt tidlig i 2026 i tråd med fremdriftsplanen. Vi regner med en byggeperiode på cirka tre år etter vedtatt reguleringsplan.

Blir det parkeringsplasser for ansatte?

Valget av en svært sentrumsnær tomt som Normannsløkka utelukker privat bilparkering for ansatte. Tomta ligger ved et kollektivknutepunkt og er lett tilgjengelig for gående og syklende. Vi vil finne gode løsninger for medarbeidere i turnus og andre som er avhengig av bil for å komme på jobb.